Usulsüz Kullanım

Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahele edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, INGAZ tarafından tutananak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellemesi için gereken önlemler alınır. INGAZ, kaçak doğal gaz kullanıldığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur. Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak INGAZ tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

Usulsüz doğal gaz kullanımında müşterinin;

INGAZ'ın yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması
INGAZ'ın yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması
Kendi adına kullanım sözleşmesi yapmadan önce aynı adreste oturan müşteri adına doğal gaz kullanması
İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması hallerinde INGAZ tarafından usulsüz doğal gaz kullanımı işlemi yapılır, tutanak düzenlenir ve müşterinin doğal gazı kesilir.
INGAZ kaçak doğal gaz kullanımının tespiti halinde kaçak doğal gaz kullanım miktarının %200'üne kadar, tekerrürü halinde ise %300'üne kadar "Kaçak Doğal Gaz Kullanım Bedeli" uygulayabilir ve bunu sözleşmelerinde belirtebilir.

INGAZ usulsüz doğal gaz kullanımının tespitinde, tespitin yağıldığı tarihte geçerli olan sayaç açma-kapama bedelinin 3 katını "Usulsüz Doğal Gaz Kullanım Bedeli" olarak uygulayabilir ve bunu sözleşmelerinde belirtebilir.

Kaçak ve usulsüz doğal gaz kullananların INGAZ'ın mülkiyetinde bulunan cihaz ve tesislere verdiği zarar ve ziyan rayiç bedeli üzerinden kaçak ve usulsüz doğal gaz kullananlarda tahsil edilir. Kaçak doğal gaz kullananlar, tahakkuk ettirilen bedeli ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.