Sözleşme Feshi

• Müşteri sözleşmesi; Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine,
• Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,
• Müşterinin vefatının tespiti halinde,
• Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, dağıtım şirketince en geç üç gün içinde sona erdirilir.
• Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları irat kaydedilmek üzere dağıtım şirketi tarafından Hazineye aktarılır.
• Sözleşmesi sona erdirilen müşterinin kapama vanası mühürlenir ve doğal gazı kullanıma kapatılır. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir.
• Müşterinin alacağı varsa, doğal gazın kullanıma kapatılmasını müteakip en geç on gün içinde müşteriye ödenir.

 

TOP